Regulamin

Niniejszy regulamin sklepu poolish.pl ma zastosowanie do stosunków Pomiędzy Poolish Galyna Matviichuk, NIP: 8992881923, [dalej: sklep], a Klientami.

§1 DEFINICJE SKLEPU

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Piekarni Poolish.
 4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod poolish.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Poolish Galyna Matviichuk Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.poolish.pl/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.poolish.pl, prowadzony jest przez firmę Poolish Galyna Matviichuk, ul. Horbaczewskiego 21A, 54-130, Wrocław, NIP: 8992881923, REGON: 386448945.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Towary mogą się nieznacznie różnić od tych widocznych na zdjęciach w sklepie, zwłaszcza w przypadku ręcznie robionych wypieków. W Sklepie prezentowane są poglądowe zdjęcia pieczywa.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki “Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej serwisu poolish.pl/regulamin oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest do:

 1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 3. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest podanie danych wymaganych do zakupu danego Towaru. Dane te różnią się w zależności od rodzaju zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania albo usunięcia. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia.

§4 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową poolish.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z firmą Poolish Galyna Matviichuk, ul. Horbaczewskiego 21A, 54-130, Wrocław, NIP: 8992881923, REGON: 386448945., zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu.

§5 DOSTAWA:

 1. W przypadku dokonywania zamówienia przez Sklep Internetowy dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w ramach odbioru własnego w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Zamówienia informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczone Towary.

§6 CENY I METODY PŁATNOŚCI:

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24. Rozliczenia w Sklepie Internetowym dokonywane są wyłącznie kartą płatniczą i e-przelewem, a obsługiwane są przez internetowy serwis usługowy Przelewy24, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Regulamin świadczenia usług przez ww. podmiot pośredniczący w przekazywaniu płatności, dostępny jest pod adresem www.przelewy24.pl/regulamin.

§7 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI:

 1. Płatności za zamówione Produkty Klient może dokonać wyłącznie z góry, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tj. kartą płatniczą i e-przelewem, obsługiwanych przez internetowy serwis usługowy Przelewy24.
 2. Klient zobowiązany jest dokonać pełnej zapłaty za zamówione Produkty w dniu składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zapłata uważana będzie za dokonaną w dniu potwierdzenia poprawności jej dokonania przez internetowy serwis usługowy Przelewy24.
 3. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty w pełnej wysokości Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem ulega rozwiązaniu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.

§8 PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Kupującemu Towary szybko ulegające zepsuciu lub mające krótki termin ważności nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.  (art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta)
 2. Przepis ten dotyczy także Towarów wykonywanych na specjalne zamówienie.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Klient ma prawo złożyć wniosek reklamacyjny.
 2. Termin złożenia reklamacji przez Klienta wynosi 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru (Dz.U.2003.31.258).
 3. Na mocy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za towar konsumpcyjny, który jest niezgodny z umową a niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.
 4. Sklep internetowy w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do Reklamacji złożonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do konieczności dostarczenia na adres Sprzedawcy wadliwego produktu. Kosztem dostawy reklamowanego produktu obarczony jest Sprzedawca.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.
 7. Zwrot należności zostanie dokonanie niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.[PK2]

§10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://www.poolish.pl/regulamin
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny.
 5. W przypadku zmiany regulaminu Administrator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klientów publikując zaktualizowany regulamin na łamach Strony internetowej.